2009-02-15 17:54 #0 av: Aviendha

Lagen upplyser inte enbart om hur djur får hållas utan innehåller även krav på vilka kunskaper som krävs av ex. den person som driver en djuraffär. Visste du att du enligt lag har rätt att få ett faktablad om ditt nyinköpta djur?

Enligt djurskyddsföreskriften L80, kap. 3, 2§ har du som djuraffär en skyldighet att lämna ut ett faktablad som behandlar information och skötsel av djuret till en köpare.

Det är även lagstadgat vad detta faktablad ska innehålla. Här är dessa krav.


3 § Ett faktablad avseende fåglar, däggdjur, reptiler eller groddjur ska innehålla uppgifter om
1. det svenska eller vetenskapliga namnet på djurets art eller släkte,
2. djurets kön i de fall då detta kan avgöras genom en okulärbesiktning eller med hjälp av en enkel undersökning av djuret,
3. djurartens normala vuxenstorlek,
4. djurartens normala livslängd,
5. djurartens aktivitetsmönster och sociala organisation i naturen,
6. på vilket sätt djurets behov av utrymme, inredning, klimat och ljus kan tillgodoses,
7. hur djurets förvaringsutrymme kan göras rymningssäkert,
8. på vilket sätt djurets behov av att vara tillsammans med andra djur kan tillgodoses,
9. hur djuret bör hanteras,
10. hur djurets näringsbehov kan tillgodoses,
11. djurets eventuella dräktighet om det är ett däggdjur,
12. djurets eventuella behov av vintervila om det är en reptil eller ett groddjur,
13. åtgärder som kan underlätta miljöomställningen för djuret,
14. de vanligaste tecknen på stört hälsotillstånd hos djuret, samt
15. eventuella sjukdomar som djurarten är särskilt utsatt för och hur djuret kan skyddas mot dessa.

Allmänna råd till 3 kap. 3 §
Uppgifter om ett djurs aktivitetsmönster bör innehålla information
om huruvida djuret är dag-, natt-, skymnings- eller gryningsaktivt och
om aktiviteten varierar med årstiderna. Uppgifterna om ett djurs
sociala organisation bör innehålla information om huruvida djuret
lever solitärt eller i par, familj eller grupp. Djur som lever ensamma
utom under brunsten bör bedömas som solitära. Djur som lever hela
året i par av hane och hona och vars ungar lämnar dem efter uppväxten
bör bedömas som parlevande. Djur som lever hela året i par
av hane och hona och under varierande tid tillsammans med årets
eller flera års avkommor bör bedömas som familjelevande. Djur som
lever i grupper av varierande sammansättning, såsom i en grupp med
ett handjur och flera hondjur eller en flock med flera unghanar, bör
bedömas som grupplevande.

Om djuret omfattas av bestämmelser i CITES bör detta framgå av
faktabladet. Faktabladet bör även innehålla uppgifter om lämplig referenslitteratur.

4 § Ett faktablad avseende fiskar ska innehålla uppgifter om
1. det svenska eller vetenskapliga namnet på fiskarnas art eller släkte,
2. fiskarnas eventuella stimbeteende eller aggressivitet mot andra fiskar,
3. fiskarnas behov av storlek på och inredning av akvariet,
4. fiskarnas behov av vattenkvalitet och hur denna kan upprätthållas,
5. fiskarnas behov av vattentemperatur,
6. fiskarnas behov av ljus,
7. hur fiskarnas näringsbehov kan tillgodoses,
8. vilka åtgärder som kan underlätta för fiskarna vid omställning till nytt vatten, samt
9. hur övervintring av fiskar, som hålls i utomhusdammar, ska ske och vilka åtgärder som ska vidtas för att underlätta för fiskarna vid omställningen för övervintring och vid utsättningen igen på våren.

Allmänna råd till 3 kap. 4 §
Om djuret omfattas av bestämmelser i CITES bör detta framgå av
faktabladet. Faktabladet bör även innehålla uppgifter om lämplig referenslitteratur.

 

Av egen erfarenhet och andras vet jag att det inte alltid är så att man får ett faktablad, eller att det innehåller alla fakta, eller ens att faktan är korrekt. Dock kan ett ökat medvetande och krav från allmänheten påverka detta till det bättre, vilket i slutändan leder till en bättre förutsättning för djuren som köps där.

CITES-listade djur som man vanligast kommer i kontakt med i djuraffärer är reptiler och papegojor. Mer om CITES kan du läsa om här på SJVs hemsida.

Lästips: "Zoobutikers försäljning av kanin, Oryctolagus cuniculus, råtta, Rattus norvegicus, marsvin, Cavia porcellus och guldhamster, Mesocricetus auratus
Är djurskyddsföreskrifterna anpassade efter djurens behov och naturliga beteenden?
"
Detta är ett examensarbete gjort vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som delvis berör faktabladen och dess standard.